Vestavba

Změna dokončené stavby, kterou se nemění objem, ale dochází k novému členění a uspořádání prostor.

vestavba11

Přestavba

Změna dokončené stavby, při níž se zachovávají vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. Dochází zde ke změně vnějšího vzhledu, dispozičního uspořádání, technického a konstrukčního řešení.

prestavba11

Nástavba

Změna dokončené stavby, kterou se zvětšuje objem stavby směrem vzhůru, tj. stavba se zvyšuje.

nastavba11

Modernizace

Úprava, jíž se při uplatnění prvků technického pokroku nahrazují části hmotného investičního majetku modernějšími částmi za účelem odstranění následků opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje, zvyšuje se vybavenost hmotného investičního majetku, popřípadě se rozšiřuje jeho použitelnost.

modernizace11

Přístavba

Změna dokončené stavby, jíž se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena dosavadní stavbou.

pristavba11

Adaptace

Ve stavebnictví to znamená přizpůsobení objektu nebo jeho části pro jiný účel než dosavadní.

adaptace11

Asanace

Neboli ozdravění, je to souhrn technických, biologických, sociologických a demografických zásahů, které zlepšují životní prostředí.

Sanace

Neboli napravení, je to soubor náprav ve stávajících stavebních objektech např. sanace betonových konstrukcí, sanace vlhkosti apod.

sanace11

Rekonstrukce

Je taková úprava konstrukční a technologické části, která má za následek změnu technických parametrů, případně změnu funkce a účelu hmotného investičního majetku – rodinné domy, bytové jednotky, administrativní budovy.

Rekonstrukce jako taková, zahrnuje také zřizování a rozšiřování otvorů ve stěnách a příčkách.

rekonstrukce11
rekonstrukce12